O nama

Preduzeće TEND PROTECT doo Leskovac osnovano je 2015. godine, s ciljem da ponudi stručnu pomoć pre svega ponuđačima da na lak i efikasan način pripreme kompletnu i kvalitetnu ponudu u postupcima javnih nabavki, a sve sa ciljem povećanja svog obima poslovnih aktivnosti, a samim tim i profita.

Dugogodišnjim iskustvom u javnim nabavkama direktor i vlasnik preduzeća TEND PROTECT doo uvideo je da veliki broj pre svega mikro i malih preduzeća, kao i preduzetnika koji nemaju adekvatne stručne kadrove koji se angažuju samo na poslovima javnih nabavki iako na tenderima imaju povoljnije ponude ogorman broj sigunih poslova gube upavo zbog neadekvatne pripreme ponuda u kojima ne retko nedostaje tek po neka “sitnica” koja ponudu čini neispravnom ili neprihvatljivom.

Konsalting usluge preduzeća TEND PROTECT doo namenjene su pre svega mikro i malim preduzećima kao i preduzetnicima koji pored nedostatka ne samo kadrovskih nemaju ni tehničke kapacitete za pripremu ponude za učešće u postupku javne nabavke.

Naravno, usluge preduzeća TEND PROTECT doo namenjene su i naručiocima u postupcima javnih nabavki koji među svojim upošljenicima nemaju adekvatan kadar koji bi blagovremeno i na kvalitetan način izvršio pripremu tenderske dokumentacije, što za posledicu ima pokretanje postupka Zaštite prava ponuđača, “obaranje” tendera, ponavljanje postupaka javnih nabavki više puta što pored ogoromnog gubitka vremena dovodi i do vellikih materijalnih troškova.

sertifikat-poverenja