Naručioci

POMOĆ NARUČIOCU PODRAZUMEVA:

 • Izradu Plana nabavki na osnovu dostavljenog usvojenog Finansijskog plana
 • Izradu Izvešta o izvršenju plana nabavki
 • Izradu izmene plana nabavki
 • Unošenje podataka u Softver za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje za vreme trajanja ugovora
 • Izradu kvartalnih izveštaja za vreme trajanja ugovra
 • Korespodenciju sa Upravom za javne nabavke
 • Izradu i objavljivanje svih potrebnih dokumenata na Portalu javnih nabavki
 • Dostavljanje potencijalnim ponuđačima Poziva za  podnošenje ponuda, Konkursne dokumentacija, izmena Konkursne dokumentacije i odgovora na pitanja
 • Staranje o rokovima u postupcima javnih nabavki
 • Dosavljanje Upravi za javnie nabavke dokaza negativne reference
 • Izradu Odluke o pokretanju postupka jvne nabavke
 • Izradu Rešenja o obrazovanju Komisije
 • Izradu izjave o odsustvu sukoba interesa
 • Izradu Poziva za podnošenje ponuda
 • Izradu Konkursne dokumentacije na osnovu tehničke specifikacije definisane od strane Naručioca
 • pripremu odgovora na pitanja Ponuđača
 • Pripremu izmena Konkursne dokumentacije
 • Pripremu i popunjavanje Zapisnika o otvaranju ponuda ili Zapisnika o pregovaranju
 • Učešće u postupku otvaranja ponuda ili postupku pregovaranja
 • Stručnu ocenu ponuda (analza ponuda, traženje dodatnih pojašnjenja od ponuđača, ispravka računskih grešaka)
 • Izradu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda
 • Izradu Odluke o dodeli ugovora ili Odluke o obustavi postupka
 • Učešće prilikom uvida u dokumenta o sprovedenom postupku javne nabavke
 • Pripremu Ugovora o javnoj nabavci sa ponuđačem kome je dodljen Ugovor o javnoj nabavci
 • Izrada odluke o Izmeni ugovora
 • Rešavanje po eventualno podnetom Zahtevu za zaštitu prava
 • Korespodencijusa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Angažovanje sertifikovanog Službenika za javne nabavke u neophodnim situacijama za vreme trajanja ugovora